Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"

QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"

SỞ GD - ĐT QUẢNG BÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 26/QĐ-CH

Đồng Hới, ngày 12  tháng 3  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi

"thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" năm học 2009 - 2010

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUẢNG BÌNH

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quảng Bình.

- Căn cứ công văn số 310/SGD-ĐT - GDTrH ngày 02 tháng 3 năm 2010 Về việc tham gia cuộc thi "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" năm học 2009 - 2010

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" năm học 2009 - 2010 gồm các ông, bà sau:

 1. Bà Trần Thị Minh Hòa-Hiệu trưởng: trưởng Ban
 2. Ông Nguyễn Quang Hòe - Phó hiệu trưởng: Ban viên
 3. Ông Hoàng Minh Tuy- Phó hiệu trưởng: Ban viên
 4. Bà Đinh Thị Lưu- Phó hiệu trưởng: Ban viên
 5. Ông Trần Lương Vương-Tổ trưởng Tin học: Ban viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, hướng dẫn, tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia cuộc thi "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"

Điều 3. Các ông, bà Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT(để báo cáo)

- Như điều 3;

- Lưu VT.

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm